REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: www.sweetliving.pl

§ 1 DEFINICJE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujących:
a) prowadzenie sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sweetliving.pl, w tym w szczególności sposób zawierania umów oraz składania reklamacji;
2. b) udostępnianie  newslettera i innych usług określonych w tym Regulaminie Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.sweetliving.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej; w ramach Sklepu Sprzedawca świadczy równie, w formie elektronicznej inne, bezpłatne i opcjonalne usługi, w szczególności prowadzenie Konta, newslettera oraz udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia.
Sprzedawca – Sweet Living K. Klekowska, M. Milcarz Spółka Jawna z siedzibą w 02-999 Warszawa ul. Kazachska 3 lok. 154, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 951 2142 630, będący właścicielem Sklepu;
Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;
Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;
Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy;
Umowa – umowa sprzedaży Towaru, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Koszyk –formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;
Rejestracja – ciąg czynności polegający na podaniu w ramach formularza udostępnionego w Sklepie, Danych , niezbędnych dla utworzenia Konta Klienta;
Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym, udostępnione przez Klienta w procesie Rejestracji w formularzu rejestracyjnym i przetwarzane przez Sklep jako administratora Danych  w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klient;
Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji, niezbędne do składania zamówień przez Klienta oraz korzystanie z innych funkcji oferowanych przez Sklep;
Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich; Cena zawiera podatek od towarów i usług VAT; Cena nie obejmuje Kosztów dostawy;
Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które ponosi Klient;
Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia.
Regulamin – oznacza ten regulamin udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 

§ 2 KORZYSTANIE ZE SKLEPU - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędne jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową i aktywnym kontem e-mail.
2. Składanie Zamówień w Sklepie może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta.
3. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów –I(Polityka Prywatności_) i dokonać ich akceptacji.
4. Promocje (w tym przeprowadzane poprzez kody rabatowe) na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów).
5. Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej.
6. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
7. Klienci mają zakaz dostarczania treści bezprawnych. W szczególności zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do jego zawartości lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom i interesom.

§ 3 REJESTRACJA

1. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu. 
2. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. Klient podaje w szczególności:
o imię i nazwisko,
o adres e-mail,
o numer telefonu,
o hasło.
3. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do dokonywania czynności mających na celu realizację wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Klienta jego Danych, również w przypadku ich aktualizacji, poprzez przesłanie Sprzedawcy wymaganych przez Sprzedawcę dokumentów.
6. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Od momentu otrzymania potwierdzenia o utworzeniu Konta Klient może z Konta korzystać.
7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

§ 4 KONTO

1. Dla utworzenia Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.
2. Hasło wykorzystywane do logowania w sklepie ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.
3. Zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim..
4. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
o składanie Zamówień,
o przeglądanie historii zakupów Klienta,
o monitorowanie stanu złożonych Zamówień.
5. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Dane, o jakie Klient może uzupełnić swoje Konto to w szczególności:
o adres,
o numer telefonu,
o w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe wyłącznie w przypadku Klienta posiadającego Konto.
2. Złożenie Zamówienia wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
o założenia Konta zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie,
o zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
o zapoznanie się z Regulaminem oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-Polityką Prywatności.
3. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu wirtualnego Koszyka.4. Klienta oraz Sprzedawcę wiąże Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.
5. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów, takich jak: ilość Towaru, sposób dostawy oraz sposób Płatności.
6. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie przez Klienta ikony „Potwierdzam zamówienie”.
7. Na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji 
8. . Zamówienie zostaje przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności i dokonaniu potwierdzenia, o którym mowa powyżej.
9. W razie niedostępności danego Towaru w magazynie Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta w celu ustalenia dalszej procedury.  .
10. W razie anulowania przez Klienta lub Sprzedawcę Zamówienia w przypadku określonym w ust. 10 powyżej, Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności, a Umowa nie zostaje zawarta, chyba, że Klient i Sprzedawca ustalą inaczej.

§ 6 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym znajdującym się w Warszawie na ul.Kazachskiej 3 lok. 154 obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.
2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
3. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
o przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych Pay.U,
o płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych Pay.U.
4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 3, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
6. Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon.
7. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
8. Koszty dostawy zależne są od opcji wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia.
9. Klient może wybrać sposob dostawy: przesyłka kurierska.
10. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru za granicę jest możliwa jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
11. Niezależnie od innych przypadków wynikających z przepisów prawa, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Postanowienia tego par. 7 stosuje się do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa lub korzystających z tożsamej ochrony zgodnie z takimi przepisami. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, uprawniony jestdo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania przyczyny. W celu odstąpnienia od Umowy Klient może  skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy udostępnionego przez Sprzedawcę [ HYPERLINK}, nie jest to jednak obowiązkowe.  
2. Odstąpienie od Umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. Klient powinien odesłać zwracany Towar na adres Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania Towaru 
4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń. .
5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny wraz z kosztami przesyłki.
7. Zwrot Ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia oodstąpienia od umowy przez Klienta, przy czym jeżeli zwracany Towar nosi ślady użytkowania lub zniszczenia Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie odpowiadające szkodzie z tego wynikającej.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa i w zakresie, który z nich wynika.
3. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę, nie jest to jednak obowiązkowe.   Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej lub na piśmie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” lub w siedzibie Sprzedawcy.
4. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).
5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od następnego dnia od otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji od Klienta.
6.Procedurę reklamacji stosuje się odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.sweetliving.pl. w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oraz utrwalenie na urządzeniu końcowym Klienta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym z następujących przypadków:
a) konieczności wprowadzenia zmian technicznych i organizacyjnych związanych z aktualizacją lub zmianą funkcjonalności Sklepu, w tym oprogramowania, serwerów itp.
b) konieczności wprowadzenia zmian w asortymencie Sklepu;
c) konieczności wprowadzenia zmian w sposobach dostawy, metodach płatności;
d) konieczności dostosowania Regulaminu lub działalności Sklepu do zmieniających się warunków prawnych lub gospodarczych;
e) konieczności dostosowania Regulaminu lub działalności Sklepu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych;
3. Zmiany Regulaminu nie będą a) powodowały konieczności dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot, b) naruszały istoty zawartych umów o świadczenie usług określonych w Regulaminie c) stosować się do Zamówień złożonych w Sklepie i umów sprzedaży zawartych z Klientami do czasu wejścia w życie tych zmian. 
4. Sprzedawca powiadomi Klienta o dokonanych zmianach Regulaminu na stronie Sklepu oraz wysyłając stosowną informację na adres Klienta uwidoczniony na Koncie, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie danej zmiany, poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Klienta wiadomości e-mail.
5. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Klient w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres Sprzedawcy  oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu. Oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usług elektronicznych określonych w Regulaminie. 
6. Klient będący konsumentem lub korzystający z tożsamej ochrony w świetle przepisów prawa może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
a) skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
c) skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów udostępnionych w ramach usług określonych Regulaminem zostały uregulowane w odrębnym dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI.