REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SWEET LIVING PRESTIGE CLUB dla sklepu on-line

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym (zwanego dalej „Programem”) organizowanym i zarządzanym przez SWEET LIVING K.KLEKOWSKA, M.MILCARZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego sweetliving.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§ 1 Definicje

  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

  3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

  4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Organizatora, po dokonaniu Rejestracji przez Klienta.

  5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  7. Punkty – punkty przyznawane przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, naliczane na Koncie Klienta.

  8. Regulamin Sklepu – oznacza regulamin świadczeniu usług dostępny na stronie sweetliving.pl.

  9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Sklepu, niezbędną do założenia przez Klienta Konta Klienta.

  10. Sprzedawca/Organizator - oznacza SWEET LIVING K.KLEKOWSKA, M.MILCARZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (02-999), ul. Kazachska 3/154, NIP: 9512142630, REGON: 1401146660, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233185; e-mail: sklep@sweetliving.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

  11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie sweetliving.pl. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

  12. Uczestnik – oznacza Użytkownika, z którym zawarta została umowa uczestnictwa w Programie.

  13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Programie

  1. Uczestnictwo w Programie może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie przez Klienta aktywnego Konta Klienta.

  3. Klient chcąc przystąpić do Programu powinien:

  a) zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole w Koncie Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 3 Zasady naliczania Punktów

  1. Warunkiem naliczenia Punktów na Koncie Uczestnika jest zalogowanie się do Konta Uczestnika na Stronie Internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia.

  2. Uczestnikowi, który dokonał zakupu produktów od Sprzedawcy w Sklepie Internetowym zostaną naliczone Punkty na Koncie Klienta. Punkty nie są naliczane wstecz, to jest, za zakupy dokonane przez Klienta w Sklepie Internetowym przed zawarciem umowy uczestnictwa w Programie.

  3. Uczestnik otrzymuje jeden Punkt za każde wydane 10,00 (dziesięć) złotych netto z całości ceny uiszczonej na podstawie każdorazowego zakupu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

  4. Punkty zostaną naliczone z chwilą zaksięgowania przez Organizatora płatności za zakup, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

  5. Uczestnik ma dostęp do informacji o liczbie zgromadzonych punktów po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta.

  6. Punkty są ważne w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia założenia Konta Użytkownika. Po tym czasie zerują się i naliczane są od początku.

  7. W trakcie trwania wyprzedaży na towary rabatowane w Sklepie Internetowym, gromadzenie Punktów jest wstrzymane.

  8. Towary przecenione lub objęte inną promocją nie są brane pod uwagę przy naliczaniu Punktów.

§ 4 Zasady wymiany Punktów

  1. Uczestnik może zamieniać zebrane na Koncie Użytkownika Punkty na złotówki, tj. 1 Punktowi odpowiada 1 (jeden) złoty rabatu na kolejne zakupy na Stronie Internetowej Sklepu.

  2. Po dokonaniu wymiany liczba Punktów zebranych na Koncie Klienta zostanie pomniejszona o liczbę Punktów, która była przedmiotem wymiany.

  3. W celu wymiany Punktów Klient musi zalogować się do Konta Klienta na Stronie Internetowej Sklepu, następnie w panelu Konta Klienta przejść do działu PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.

  4. Klient w celu skorzystania z zebranych Punktów na opłacenie kolejne zamówienie, klika ikonę GENERUJ KUPON. Wygenerowany kupon będzie posiadał miejsce do wpisania ile Punktów Klient chciałby wykorzystać, po wpisaniu tej wartości należy przycisk DOKONAJ WYMIANY. Zostanie wygenerowany kupon, w którym będzie kod złożonych z liter, Klient wpisuje go w koszyku w polu „KOD PROMOCYJNY” rabat naliczy się automatycznie, a Punkty zostaną automatycznie pobrane z Konta Klienta.

  5. W przypadku zwrotu towaru, Punkty otrzymane za ten towar odejmowane są z Konta Uczestnika.

§ 5 Reklamacje

  1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Dane osobowe

  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 7 Rozwiązanie umowy

  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę uczestnictwa w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

  2. Rozwiązanie Umowy uczestnictwa w Programie następuje ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

  3. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie skutkuje utratą zebranych przez Uczestnika Punktów i brakiem możliwości zamiany Punktów.

  4. Uczestnik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje Umowę uczestnictwa w Programie z Organizatorem poprzez wysłanie Organizatorowi zgłoszenia rozwiązania Umowy na adres poczty elektronicznej Organizatora, umożliwiającego zapoznanie się Organizatorowi z oświadczeniem woli Uczestnika.

  5. Organizator rozwiązuje z Uczestnikiem Umowę uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie do Uczestnika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika podczas Rejestracji.

  6. Rozwiązanie Umowy Uczestnictwa w Programie nie wpływa na żadne umowy zwarte na podstawie Regulaminu Sklepu.

  7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta Klienta, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Programie.

§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Programu.

  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Uczestnika, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

  5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2023 r.