ZWROTY

 • W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, uprawniony jest on do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania przyczyny.
 • Odstąpienie od Umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • Klient powinien odesłać zwracany Towar na adres Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania Towaru wraz ze złożonym na piśmie formularzem zwrotu i dołączonym dowodem zakupu.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU Pobierz

 • Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.
 • Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny, wraz z kosztami dostawy.
 • Zwrot Ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta Towaru, przy czym jeżeli zwracany Towar nosi ślady użytkowania lub zniszczenia Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie odpowiadające szkodzie z tego wynikającej.

REKLAMACJE

 • Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
 • W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny wypełniając go w formie elektronicznej lub na piśmie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja Zamówienia”.

FORMULARZ REKLAMACYJNY Pobierz

 • W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.
 • Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta).
 • Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od następnego dnia od otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji, przy czym termin ten liczy się dopiero od momentu kompletnego złożenia reklamacji, przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego Towaru wraz z dowodem zakupu na wskazany przez Sprzedawcę adres.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca obniży cenę Towaru lub zwróci Klientowi całość uiszczonej przez niego Ceny.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.