REGULAMIN PROGRAMU SWEET LIVING PRESTIGE CLUB

§ 1 Definicje

1. Organizator - Sweet Living K. Klekowska, M. Milcarz Spółka Jawna z siedzibą w 02-999 Warszawa ul. Kazachska 3 lok.154, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem 233185.

2. Program Sweet Living Prestige Club - program lojalnościowy, którego termin zakończenia będzie ogłoszony przez Organizatora.

3. Karta - karta lojalnościowa wydawana Uczestnikowi uprawniająca do udziału w Programie Prestige.

4. Uczestnik - osoba, która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie otrzymała i podpisała Kartę oraz regulamin.

5. Saldo - liczba punktów, które Uczestnik zbiera z tytułu zakupu towarów.

6. Sklep - sklep stacjonarny Organizatora Sweet Living przy ul. Kazachskiej 3 lok. 154, 02-999 Warszawa.

7. Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

§ 2 Zasady ogólne

1. Celem Programu Sweet Living Prestige Club jest nagradzanie Uczestników nabywających towary oferowane w Sklepie.

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Programu Sweet Living Prestige Club i zawiera warunki uczestnictwa w nim.

§ 3 Warunki przystąpienia

1. Uczestnikami Programu Sweet Living Prestige Club mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunki przystąpienia do Programu Prestige:

A. wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego,

B. odebranie Karty,

C. dokonanie zakupów w Sklepie na łączną wartość 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przy jednoczesnym okazywaniu Karty.

D. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Programu Prestige przez Organizatora zgodnie z Ustawą.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych".

4. Każde okazanie Karty przy zakupie towarów spowoduje, że system zarejestruje wartość zakupu oraz będzie monitorował ich wysokość, aż do przekroczenia ustalonego progu 3000 zł

5. Po przekroczeniu 3000 zł system uaktywni Kartę.

6. Po uaktywnieniu Karty system rozpocznie naliczać punkty stanowiące 10 % wartości zakupu.

§ 4 Karta Lojalnościowa 

1. Każda Karta posiada numer przypisany danemu Uczestnikowi.

2. Organizator może zmienić termin ważności Karty.

3. Każda karta pozostaje własnością organizatora.

4. Karty nie można zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim

5. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

6. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. 

7. W przypadku utraty Karty lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Kartę należącą do innej osoby należy zgłosić ten fakt Organizatorowi.

§ 5 Zbieranie punktów

1. Uczestnik musi okazać kasjerowi Kartę przed wydrukowaniem dowodu zakupu, w przeciwnym razie punkty nie będą przyznane.

2. Punkty są przyznawane tylko po dokonaniu pełnej zapłaty za towary.

3. W trakcie trwania wyprzedaży w Sklepie, gromadzenie punktów jest wstrzymane.

4. Towary przecenione lub objęte inną promocją nie są brane pod uwagę przy naliczaniu punktów.

§ 6 Wymiana punktów

1. Punkty mogą być wymienione wyłącznie wg. zasad określanych przez Organizatora.

2. Punkty mogą być wymienione w postaci rabatu na towary w połączeniu z dopłatą w gotówce lub kartą płatniczą.

3. Zebrane punkty są przeliczane na złotówki w ten sposób, że 1 punkt to równowartość 1 złotego.

4. W momencie wykorzystywania zgromadzonych punktów, minimum 10 % wartości towaru musi zostać zapłacone gotówką lub kartą płatniczą.

5. Nie ma możliwości wypłaty równowartości punktów w gotówce lub zamiany ich na inną nagrodę rzeczową.

6. Odbiór towaru z rabatem nie powoduje zwiększenia Salda.

7. Wymiana punktów na rabat powoduje zmniejszenie Salda.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania przyznania rabatu z przyczyn od niego niezależnych.

9. Punkty może zrealizować w formie rabatu tylko Uczestnik posiadający własną Kartę.

§ 7 Reklamacje

1. Jeżeli Towar ma wady, Uczestnik zgłasza pisemną reklamację w Sklepie.

2. Organizator ma 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji na jej rozpatrzenie.

3. W przypadku zwrotu towaru w drodze reklamacji, punkty nadane za zwracany towar zostają odjęte z Salda Uczestnika.

§ 8 Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Prestige w każdym czasie.

4. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione w trakcie trwania Programu Sweet Living Prestige Club tracą ważność.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę zebranych punktów, odebranie Karty i wykluczenie z Programu Sweet Living Prestige Club.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.