POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SWEET LIVING 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego Sweet Living ("Sklep") prowadzonego przez SWEET LIVING K.KLEKOWSKA, M.MILCARZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, ul. Kazachskiej 3/154 (dalej: „Spółka”), w szczególności przysługujące Klientom prawa dotyczące tych danych. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Spółka SWEET LIVING K.KLEKOWSKA, M.MILCARZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, ul. Kazachskiej 3/154 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000233185, NIP: 9512142630, REGON: 140114666.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kazachskiej 3/154, 02-999 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: (sklep@sweetliving.pl)

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

Imię, nazwisko;

Adres zamieszkania;

Adres e-mail/nr telefonu.

Dane pozyskane są bezpośrednio od Klientów. Ich podanie jest dobrowolne, ale brak może skutkować niemożnością skorzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu.

Podstawa, cel przetwarzania danych  oraz okres ich przechowywania:

a) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:Zgoda (założenie konta, skorzystanie z usługi newsletter, udział w programach lojalnościowych) – do czasu wycofania zgody;

b) Niezbędność dla wykonania umowy (realizacja zamówienia, postępowanie reklamacyjne)  - przez okres niezbędny do jej prawidłowego wykonania, rozpatrzenia reklamacji , jednak nie dłużej niż przez rok; 

c) Uzasadniony interes administratora ( działania marketingowe, analityczne, statystyczne, zapobieganie nadużyciom) – do czasu wniesienia sprzeciwu; 

d) Przepisy prawa (dochodzenie roszczeń, wypełnianie obowiązków księgowych) – okres przedawnienia roszczeń/ okresy wskazane w przepisach prawa

Odbiorcy danych 

Administrator może powierzyć (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) przetwarzanie danych osobowych Klienta następującym podmiotom:

a) administratorzy lub właściciele systemów informatycznych, aplikacji i innych narzędzi webowych;

b) podmioty świadczące usługi związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu informatycznego, w ramach usług telekomunikacyjnych, hostingowych, informatycznych;

c) podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, doradcze, prawne i audytowe, analityczne;

d) podmioty obsługujące wysyłkę newslettera, konkursy i inne akcje promocyjne;

Ponadto, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane innym odbiorcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów  przetwarzania danych osobowych określonych powyżej: 

a) podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, 

b) bankom, dostawcom usług płatniczych;

c) organom władzy publicznej; 

d) podmiotom upoważnionym przez Klienta.

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych, Klientowi przysługują następujące prawa: 

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

b) wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem);

c) żądania sprostowania danych; 

d) żądania usunięcia danych, w przypadku gdy obowiązek ich przetwarzania nie będzie wynikał z przepisów prawa;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu;

f) żądania przenoszenia danych;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Klient może kierować wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych, wg swojego uznania, bezpośrednio do Administratora (kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@sweetliving.pl lub pocztą tradycyjną:  ul. Kazachskaj 3/154, 02-999 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza teren Unii Europejskiej).

Profilowanie, zautomatyzowane przetwarzanie 

Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pliki "cookies" 

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak login czy hasło. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. W obu przypadkach Klient może zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Klient korzysta.