POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sweetliving.pl. Administratorem danych osobowych Klientów w Sklepie jest Sweet Living K. Klekowska, M. Milcarz Spółka Jawna z siedzibą w 02-797 Warszawa ul. Kazachska 3 lok.154. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień. Fakt zbierania danych przez Sklep Sweet Living został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

Sprzedawca zbiera dane Klientów składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie o inne dane, w szczególności: numer telefonu. 

CEL ZBIERANIA DANYCH

Wszystkie dane poda przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

PRAWO DOSTĘPU

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

MECHANIZM COOKIES

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak login czy hasło. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. W obu przypadkach Nabywca może zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Nabywca korzysta.

DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Aby zrealizować umowę, Sklep Internetowy może udostępnić zebrane dane do podmiotów takich jak: operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie, firmy spedycyjne. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane Towary są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60 – 166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, jako administratora danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000074399 i spółce Business Pack Service Arkadiusz Jastrząb z siedzibą w Gdańsku (80-266), ul. Grunwaldzka 209, wpisanej do rejestru ewidencji działalności gospodarczej nr 73777. Wysyłanie newsletterów odbywa się za pomocą platformy Freshmail, FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU i przesyłek kurierskich oraz wysyłani informacji handlowych w postaci newsletterów.

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 10.05.2018